เป็นระบบจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการส่งรูปภาพทำบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปี 2564
ปิดระบบส่งอัปโหลดไฟล์
Username
Password
เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password เดียวกับระบบบริการการศึกษา
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพนักศึกษาที่จะส่งในระบบฯ ติดต่อได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งานระบบ Line ID : @xup2460u